Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2018